KLARÄLVEN Nulägesanalys OCH ÅTGÄRDER

Fortum gav oss i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur företaget kan förändra skötseln av sina markytor kring vattenkraftverken. Lösningen innebär värdefulla delar i arbetet mot FN:s globala miljömål.

Eftersom Fortum äger stora markytor vid sina anläggningar ställde sig bolaget frågan om det finns sätt att ansvarsfullt förvalta all den marken. Den ligger ju bara där vid sidan om själva huvudverksamheten.

Ecogain fick uppdraget att göra en första expertanalys kring åtta kraftverksdammar i Klarälvens nedre lopp. Analysen fokuserade på förutsättningarna för biologisk mångfald. 


BIOLOGISK MÅNGFALD

Lösningen tog fasta på att konkret visa hur Fortum kan förändra skötseln av sina markytor kring vattenkraftverken, allt från gräsmattor till skogsmiljöer. Ecogains förslag betyder konkreta lösningar på marken som kommer att göra skillnad. Fortum kommer att öka den biologiska mångfalden kring sina anläggningar. Allt är i överensstämmelse med FN:s globala mål.

Kontaktperson på Ecogain: Cajsa Björkén


TJÄNSTEOMRÅDE: Affärsnytta biologisk mångfald

Nulägesanalys med åtgärdsplan

Strategi för hållbar markanvändning