case

Vi arbetar på uppdrag av naturen och företagen. Flertalet av våra kunder idag tillhör de stora aktörerna inom energisektorn och den offentliga sektorn. Vi arbetar också nära flera branschorganisationer. Den roll vi helst av allt spelar, är som rådgivande expertstöd till varje aktör som inser möjligheterna med ekologiskt ansvar i kombination med affärsutveckling, ett av de just nu snabbast växande affärsområdena världen över.

 
 

LKAB är medlem i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

Ansvarsfull gruvdrift

LKAB

Gruvbolaget LKAB:s verksamhet tar mark i anspråk genom prospektering, gruvbrytning, förädling och transporter. För att minska sin påverkan på den omgivande naturen bedriver företaget ett kontinuerligt hållbarhetsarbete med ekologiska förtecken.

Ecogain har under lång tid arbetat nära gruvnäringen, som strategisk rådgivare och partner. LKAB aspirerar på att vara ett branschföredöme och ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen. Ecogain bidrar kontinuerligt i deras proaktiva arbete mot förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

 
 

En första temperaturmätare

Fortum

Finns det sätt att ansvarsfullt förvalta all mark som bara ligger där vid sidan om huvudverksamheten? Fortum krokade arm med Ecogain för en första expertanalys med förslag på konkreta åtgärder. 

Vattenkraften bidrar till Sveriges klimatsmarta energiförsörjning. Men ingreppen i vattenmiljöerna är stora. Nu finns allt fler exempel där anläggningarna anpassas med hänsyn till landmiljöerna såväl som mer funktionella vandringsvägar för fisk och andra arter. 

 
 

rätt fokus ekologi för kontorsbygget

IKEA

Allt fler företag inser sitt beroende av och påverkan på naturkapitalet. Hos IKEA visar sitt ansvarstagandet förhållningssätt på flera olika sätt. Ett exempel är att värna om ekologin när företaget bygger nya lokaler för sina butiker och kontor.

Ecogain ökar IKEA:s prestanda i det ekologiska underlaget vid BREEAM-certifieringen av nya kontorsytor i Älmhult.

 
 

 

OMSTART AV STORT VINDKRAFTPROJEKT

Arise

Mark- och miljööverdomstolen ändrade förutsättningarna för vindkraften i en uppmärksammad dom om vindkraftanläggningen Kölvallen i Hälsingland. Vindkraftbolaget Arise valde Ecogain som ny huvudkonsult för att tillsammans hitta en ny väg fram.

Ecogains helhetsuppdrag handlade om ett omtag med både MKB, samråd och flera avgörande inventeringar inför en ny tillståndsansökan. 

 
 

strategisk partner i miljöprövning

Cementa

I över tio år har Ecogain stöttat Sveriges största byggmaterialföretag i olika strategiska projekt med syfte att minimera påverkan på naturen i linje med företagets affärsutveckling.

Det långa samarbetet med Cementa har fokuserat på strategiskt stöd inför utökningen av de stora kalkstenstäkterna i Skövde och på Gotland. I Skövde fick vi dessutom bidra med vår expertis i design och utförande av en kilometerlång omledning av den så kallade Hållsdammsbäcken.

 
 

Miljöhandlingsplan för finansiering i en av Europas största vindkraftanläggningar 

Svevind 

Ecogain har tillsammans med vindkraftbolaget Svevind tagit fram en Environmental and Social Action Plan för en del av Markbygdenprojektet – en av norra Europas största vindkraftanläggningar. 

Miljöhandlingsplanen följde regelverket i IFC (International Finance Corporations) Performance Standards. Fokus var miljöstyrning, biologisk mångfald och hänsyn till ursprungsbefolkning. Uppdraget initierades av den tyska banken och finansiären Nord LB.

 
 

Omvärldsspaning för habitat banking – EN MARKNADSBASERAD LÖSNING FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD

Skogssällskapet

I samarbete med Kairos Future tog Ecogain på uppdrag av Skogssällskapet fram en framtidsspaning inom habitat banking, ett nytt verktyg för hållbar markanvändning.

Utifrån en spännande kommunikativ rapport har vi byggt upp en kunskapsbank som skapat förtroende förtroende och nyfikenhet för marknadsbaserade lösningar för biologisk mångfald, både hos näringsliv och förvaltning.

 
 

 

Anpassning och miljöprövning innan biltest

Porsche

Går det att anpassa en ny biltestanläggning i den svenska naturen enligt stegen i den internationellt vedertagna hänsynshierarkin, den så kallade ”Mitigation Hierarchy”?

Frågan från Porsche landade hos Ecogain, som med sin kompetens, sina metoder och lösningar arbetade tillsammans med bolagets ombud hela vägen fram till och genom Mark- och miljödomstolens prövningar. Samarbetet resulterade i ett godkänt tillstånd för verksamheten.

 
 

SÄKERSTÄLLANDE EXPERTRÅD

OX2

Vår livstil kräver allt större mängder energi. Vindkraft är en av de energikällor som har minst ekologiskt fotavtryck.

Ecogains långa erfarenhet av vindkraft gör oss till expertrådgivare för de största vindkraftbolagen. Ett viktigt uppdrag är att hjälpa vindkraftbolaget OX2 att säkerställa alla sina åtaganden om natur och landskap under utbygganden av vindkraftparken Brännliden.

 
 

Svenska kraftnät är medlem i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

alla bitar på plats inför ny kraftledning

Svenska kraftnät

Det svenska elnätet förändras när landet ställer om till allt mer förnybar energi. Svenska kraftnät ansvarar för det svenska stamnätet. Utveckling och nybyggnation är viktiga delar för att möta samhällets behov av säkra elleveranser.

Ecogain fick Svenska kraftnäts förtroende som miljökonsult inför koncessionsprövningen av en helt ny stamledning mellan Nybro och Hemsjö i Småland. Uppdraget omfattade allt från GIS-databas, samrådsunderlag, MKB, naturvärden, skyddade arter och ekologisk kompensation.

 
 

kunskap om artskydd för prövningsmyndigheten

Energimarknadsinspektionen

Energiförsörjningen reformeras och behovet av specialkunskap ökar. Skyddet av arter, reglerat i artskyddsförordningen spelar en större roll i bland annat koncessionsprövningar av nya kraftledningar.

Ei anlitade därför Ecogain för att lära sig hur artskyddet ska förstås och tillämpas. Det resulterade i en heldag hos Ei för en kundanpassad utbildning med nationellt ledande artskyddsexpertis – både i de rättsliga och ekologiska frågorna.

 
 

handbok för hållbar samhällsutveckling

Jernkontoret, stålindustrins branschorganisation

Stålföretagen har i flera år arbetat med att integrera ekosystemtjänster i sina verksamheter men först nu finns en handbok i ämnet.

Ecogain har lett arbetet med att ta fram en guide för hur ekosystemtjänster kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete. Handboken innehåller ett utbildningspaket, inspiration, tips och flera exempel på hur olika stålföretag har arbetat med sitt hållbarhetsarbete. Handboken togs fram i samarbete med stålföretagen och några utvalda samhällsaktörer.

 
 

Ragnsells.jpg

Ragn-Sells är medlem i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.

Från deponi till ekologi

Ragn-Sells och SCA

Kan en stor industrideponi som inte längre är i bruk omvandlas till levande natur igen? Den frågan ställde sig Ragn-Sells och SCA Obbola och tog Ecogain till hjälp för att nå en lösning.

Ecogains lösning landade i våra beprövade metoder för ekologisk restaurering. Utifrån den utformade och förankrade planen för ekologiska och sociala mervärden, återuppbyggs den nya naturen med en variation av arter.

 
 

Eliminera investeringsrisken

Allianz Capital Partners

En av de stora riskerna med investeringar i vindkraft är det artskydd som fåglar åtnjuter. Den som inte har full koll på fåglarna kan drabbas av villkor som är både oförutsägbara och mycket kostsamma.

Allianz Capital Partners anlitade Ecogains expertis. Med fötterna på marken, kikaren runt halsen och bevakningen av legal praxis kunde Ecogain eliminera riskerna inför investeringsbeslutet.