Ekologisk kompensation

 
 

när skadan inte kan undvikas gäller det att göra allt för att återställa balansen

Ekologisk kompensation är ett begrepp som får en allt större betydelse för alla aktörer med ett ekologiskt fotavtryck. Men vad betyder det egentligen och vad innebär det för ett företag att arbeta med ekologisk kompensation?


Låt oss reda ut begreppet

Ekologisk kompensation betyder i juridiska termer gottgörelse av skada på naturmiljö som utgör allmänna intressen, såsom skada på arter, naturtyper, ekosystemfunktioner och upplevelsevärden. Med andra ord, att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas på annan plats.

Den här gottgörelsen kan ske genom att den som orsakat skadan tillför nya värden eller säkerställer befintliga värden som annars skulle riskera att gå förlorade. 


vår expertis inom ekologisk kompensation

Ecogain har utvecklat ett verktyg för ekologisk kompensation och blivit kunskapsledande inom ekologisk kompensation i Norden. Det innebär att vi kan hjälpa dig med hela processen och ta fram en handlingsplan med tydliga riktlinjer och förslag på åtgärder. Vi hjälper dig med ekologisk kompensation när det blivit ett krav i en miljöprövning, men vi kan också utarbeta en strategi för att inkludera ekologisk kompensation som en del av företagets CSR-arbete. I en förlängning kommer det att medverka till en rad fördelar för verksamheten och möjligheter att kommunicera resultatet av ert ansvarstagande ut mot omvärlden.


Ett verktyg för det hållbara samhällsbygget

I vårt arbete med att utveckla verktyget ekologisk kompensation, bygger vi ett värdefullt nätverk mellan företag och myndigheter. Vi kan och förstår den juridiska delen av miljöprövningar och fungerar som expertrådgivare genom alla instanser.

Inom Ecogain håller vi kontinuerligt kurser och utbildningar som handlar om ekologisk kompensation. Mark- och miljödomstolar, kommuner, länsstyrelser och verksamhetsutövare har fått ta del av våra kunskaper inom området och vi samarbetar med både myndigheter som näringsliv i frågorna som handlar om verktyget som nu får ett allt större genomslag i samhällsdebatten.

Till våra utbildningar


 

Exempel på uppdrag inom ekologisk kompensation:

Cementa
Porsche
LKAB


Anders Enetjärn om ekologisk kompensation