Ekologisk restaurering


Vi planerar och utför praktisk naturvård och restaurering. För oss är det att "skapa natur"

Ekologisk restaurering av känsliga naturlandskap och marker som skadats genom samhällets påverkan är ett av Ecogains verkliga expertområden. I arbetet med att skapa natur kommer våra kunskaper inom bevarande av artrikedom och naturvård speciellt till sin rätt.

I vår roll som experstöd kan vi bistå både det privata näringslivet och offentliga sektorn med att återställa skadad natur till sitt ursprungliga friska tillstånd. Med våra insatser är det fullt möjligt att återupprätta balansen i ekossytem, återetablera arter och bevara natur i samverkan med utbyggnad av anläggningar och industrier.

Vi finns också med i projekt som handlar om att skapa natur i samband med ekologisk kompensation och restaurering av tidigare industrimark.

det senaste inom vetenskapen

I vår erfarenhetsbank finns en lång lista på insatser som direkt handlat om att återskapa naturområden och restaurera skadad natur. Bland annat har vi återskapat fågelsjöar, återetablerat vegetation på skadade fjällhedar och restaurerat flottsledsrensade vattendrag, våtmarker, betade strandängar, flödvattenytor för rastande fåglar och lövskogar.

Vårt samarbete med Society of Ecological Restoration gör att våra kunder alltid får lösningar som knyter an till det senaste inom vetenskapen.


Exempel på uppdrag inom ekologisk restaurering:

LKAB

Ragn-Sells