juridik och ekologi i samma Utbildningspaket

Energimarknadsinspektionen (Ei) har regeringens uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Ei är också regeringens myndighet med ansvar för tillsyn av energianläggningar och den myndighet som utfärdar alla tillstånd för kraftledningar, så kallade koncessioner.

Utbildning på plats

Ei behövde lära sig förstå artskyddet och hur de skulle hantera det i sina prövningsärenden. Ecogans nationellt ledande expertis inom artskydd arrangerade därför en heldagsutbildning på plats hos myndigheten. Deltagarna fick kunskap om artskyddet ur ett rättsligt perspektiv och förståelse för vad som kännetecknar en bra artskyddsutredning ur ett ekologiskt perspektiv.

Att förstå och tillämpa artskyddet

Utbildningen formades efter Ei:s behov av att förstå hur artskyddet bör tillämpas i myndighetens koncessionsprövningar. För att möta Ei:s behov fokuserade Ecogain på grunderna för artskyddet, vilka krav som bör ställas på de artskyddsutredningar som ska ligga till grund för myndighetens prövning av kraftledningar och inte minst vad handläggaren ska vara uppmärksam på vid handläggningen.

Artskydd för icke-artexperter

Eftersom de som handlägger koncessioner hos Ei inte är experter på arterna var det viktigt att förmedla hur biologiska utredningar bör gå till, vilka moment som bör ingå i en bra artskyddsutredning, vilka de svaga punkterna kan vara och vilka frågor som handläggarna kan behöva ställa till verksamhetsutövare.

Fördjupning

Efter den grundläggande utbildningen om tillämpningen av artskyddet följde ytterligare en dags fördjupningskurs om en mer specifik fråga: kraftledningars påverkan på fåglar och olika skyddsåtgärder.

Fåglar är en artgrupp som har ett starkt skydd och som kan påverkas av kraftledningar. Olika intressenter gör olika bedömningar av kraftledningars påverkan på fåglar och hur effektiva olika skyddsåtgärder är. Ei ville därför fördjupa sig och få hjälp att navigera i denna komplexa fråga. Handläggarna behövde förstå i vilka frågor det finns motsättningar, varför olika intressenter inte är överens, vad vetenskapen säger men också var det finns vetenskapliga osäkerheter. Med stöd av en av Ecogains fågelexperter kunde Ei fördjupa sig i dessa frågor. En del av utbildningen handlade också om vad som kännetecknar en god fågelutredning och handläggarna fick med sig viktiga frågor att ställa i handläggningen.

utvärdering

Ecogains båda utbildningsdagar var väldigt uppskattade. En deltagare menade följande: Jag tyckte den här utbildningen var så bra så jag vill gå den en andra gång. Ett annat vitsord om vår utbildare Johanna, som vi knappt vågar ha med: Du är min absoluta favorit bland miljöjurister i Sverige.

 

Kontakt på Ecogain: Sofia Lund och Janne Dahlén


Tjänsteområde: Utbildning artskydd