stålindustrins egen Handbok
om ekosystemtjänster


Alla samhällsaktörer är beroende av omgivande ekosystem som producerar livsviktiga ekosystemtjänster i form av bland annat rent vatten, ren luft, mat, fotosyntes och skydd mot översvämningar.

Stålföretagen har i flera år arbetat med att integrera ekosystemtjänster i sina verksamheter och nu släpps en handbok där fler företag kan få inspiration och konkreta tips.


Stålindustrin och det hållbara samhället

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Svensk stålindustri lade redan 2012 fast att visionen för 2050 att inget annat än samhällsnyttiga produkter ska lämna företagen. Stålindustrin strävar efter att bli en ännu starkare aktör i omvandlingen till det hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en ledstjärna för stålindustrin.


Sprida kunskap i stålbranschen

Handboken togs fram i ett samarbete mellan Jernkontoret, Ecogain, Outokumpu Stainless i Avesta, Triple Steelix, Albaeco, strateger inom hållbar samhällsutveckling och IVL Svenska Miljöinstitutet. Hela projektet finansierades av Vinnova.

– Vi hoppas att handboken ska inspirera även andra branscher att jobba med ekosystemtjänster. Stålföretagen gör väldigt mycket men den praktiska kunskapen behöver spridas, säger Sophie Carler, miljörådgivare på Jernkontoret och involverad i projektet.


utbildningspaket i hållbarhetsarbete

“Handbok − Integrera ett ekosystemperspektiv i stålbranschen” används som ett analysverktyg för att kartlägga prioriterade ekosystemtjänster och som en guide för hur ekosystemtjänster kan integreras i stålbranschens miljö- och hållbarhetsarbete. Den innehåller också ett utbildningspaket framtaget av Albaeco i samarbete med stålföretagen. Därtill finns flera exempel på hur olika stålföretag har arbetat med ekosystemtjänster i sitt hållbarhetsarbete.


åtgärder för den biologiska mångfalden

– Bland annat har Höganäs AB anlagt en våtmark på ett område som tidigare var deponi för inert slagg och SSAB har på flera platser genomfört olika åtgärder som ökat den biologiska mångfalden, förklarar Sophie Carler.


Till rapporten: Handbok – stålföretagens ekosystemtjänster


Kontakt på Ecogain: Åsa Granberg