Win-win för affärer, natur och människa

Det kommunalägda kraftbolaget, Jämtkraft i Jämtland producerar och säljer förnybar energi inom vattenkraft, vindkraft, bioenergi och solkraft. För att förstärka hållbarhetsarbetet utöver det som lagar och regler kräver har Jämtkraft bildat Jämtkrafts miljöfond. Fonden skyddar och återskapar biologiska värden i anslutning till bolagets verksamhet.

Jämtkraft har haft behov av ett vetenskapligt och lättillgängligt underlag om ekologin i det tre mil långa vattendraget Nedre Långan inför ett investeringsbeslut om uppdatering av en mindre kraftstation i en del av älven.

Spännande analys av Nedre Långans landskapshistoria

Ecogain fick därför Jämtkrafts uppdrag att visa på möjliga representativa exempel på biologiska åtgärder som kan utföras i Nedre Långan för att upprätthålla eller stärka vattendragets biologiska bevarandestatus, samtidigt som Jämtkraft fortsätter med sin vattenkraftproduktion i en del av vattendraget.

I uppdraget har vi analyserat Nedre Långans landskapshistoria med en vetenskaplig utgångspunkt. Från helikopter har vi identifierat spåren från tidigare mänskliga ingrepp som försämrat älvens status, allt från stängda sidofåror i älven till stora dikessystem i våtmarkerna.

Rapport om den ekologiska statusen

I en kommunikativ och rikt illustrerad rapport för bolagets ledning och styrelse har Ecogain visat på en rad möjliga naturvårdsåtgärder i Nedre Långan. Alla åtgärder kan förbättra den ekologiska statusen och bidra till att bibehålla gynnsam bevarandestatus för Nedre Långans Natura 2000-område. Rapporten har hjälpt Jämtkraft att fatta ett välinformerat beslut som leder till win-win för affärer, natur och människa.

Kontaktperson på Ecogain: Anders Emetjärn