Artskydd – praxis och praktisk tillämpning i tillstånds- och tillsynsärenden

bivrak.jpg

Datum: 12 november 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Kairos Future Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3
Pris: 6 500 kr exkl moms (lunch och fika ingår)
Kursledare: Johanna Erborg och Sofia Lund

Skyddet för arter regleras i Sverige genom framförallt artskyddsförordningen.

Denna heldagsutbildning fokuserar på fridlysningsbestämmelserna i artskyddsförordningen. Förmiddagen ägnas åt att förstå lagtextens olika paragrafer och hur artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering.

Eftermiddagen handlar om kunskapsunderlaget som behövs i en artskyddsprövning. Du kommer lära dig vad ett ändamålsenligt kunskapsunderlag ska innehålla. Vi kommer utgå från ett stort antal verkliga ärenden för att visa på hur kunskapsunderlaget kan anpassas för olika ärenden.

Utbildningen kommer att ge dig en verklig förståelse för vad artskyddet innebär, vad praxis är idag och hur det praktiskt kan hanteras. Utbildningen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser; verksamhetsutövare, ekologkonsulter, samhällsplanerare, och myndigheter som hanterar tillstånd och tillsyn av artskydd.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Lagtexten i artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser.

 • Den senaste praxisen i hur artskyddet ska tolkas och tillämpas.

 • Artskyddets betydelse i olika tillståndsprövningar.

 • När och hur artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering.

 • Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden och hur detta utformas på ett ändamålsenligt sätt.

Program

09.00–12.00

 • Lagstiftning och praxis
  Bakgrund till artskyddet och genomgång av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser. Den senaste praxisen i hur artskyddet ska tolkas och tillämpas.

 • Artskyddet i olika prövningar
  Artskyddets betydelse i olika prövningar. När och hur artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering

12.00 Lunch

13.00–17.00

 • Kunskapsunderlag
  Vad behövs för kunskapsunderlag i artskyddsärenden och hur kan detta utformas på ett ändamålsenligt sätt?

 • Dispens
  I enstaka fall kan man ge dispens från artskyddet. Vi går igenom vad som krävs för att få en sådan.

 • Pågående verksamhet
  Hur hanterar man artskyddet i pågående verksamhet?

 • Frågor och diskussion

17.00 Tack för idag!

Kursledare

Johanna Ersborg är miljö- och samhällsplaneringsjurist på Ecogain. Johanna har mångårig erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bland annat Regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och samhällsplanering och vet hur reglerna ska tillämpas – men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken.

Sofia Lund är ekolog och senior konsult på Ecogain. Hon arbetar med inventeringar och utredningar om arter och naturmiljöer i olika exploateringsärenden och fungerar ofta som expertstöd i frågor som rör arter och artskydd i olika exploateringsärenden.

Johanna och Sofia har tillsammans hållit den här utbildningen vid ett flertal tillfällen tidigare, både utbildningar som är öppna för olika aktörer i branschen, för centrala myndigheter och för enskilda företag och då med möjlighet att fokusera på de artskyddsfrågor som just den arbetsplatsen brottas med.

Ann LinderothArtskydd