Grundutbildning biologisk mångfald och naturkapital

Datum: 22 oktober 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: Region Västerbottens Stockholmskontor, Gamla Brogatan 19, 111 20 Stockholm
Pris: 6 500 kr exkl. moms (lunch och fika ingår). Flera från samma organisation? Vi erbjuder mängdrabatt.
Kursledare: Cajsa Björkén

Naturkapitalet angår och påverkar alla i samhället. Ständiga rapporter om förluster av biologisk mångfald gör att påtryckningarna om att ha schyssta förhållningssätt till naturkapitalet ökar, både från lagstiftare, myndigheter, media och konsumenter.

Den här heldagsutbildningen hjälper er att förstå bakgrunden och hur ni kan lösa utmaningarna. Med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och aktuell miljölagstiftning stärker vi er förståelse för det svenska naturvårdssystemet.

Kursen riktar sig till dig som arbetar på exempelvis ett företag, en myndighet eller en kommun och vill öka din förståelse för hur ni inom er organisation kan lära er om och förbereda er inför en av vår tids största utmaningar.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • En introduktion till begreppet naturkapital och varför naturkapital är centralt i en hållbar markanvändning.

  • Aktuella lagkrav samt nationella och globala hållbarhetsmål.

  • Centrala begrepp som naturvärden, skyddad natur, artskydd, rödlistade arter, grön infrastruktur och ekosystemtjänster – och när och på vilket sätt de kan komma att bli aktuella i tillståndsprocesser och samhällsplanering.

  • Kunskap som vässar er som beställare när ni upphandlar inför exempelvis tillståndsansökningar.

  • Skadelindringshierarkin och verktyg för att öka ert naturkapital, bland annat praktiska naturvårdsåtgärder och ekologisk kompensation.

Program

09.00 Introduktion
Välkomna! Presentation och genomgång av förväntningar på dagen. Introduktion till biologisk mångfald.

09.30 Varför ska företag och organisationer arbeta med biologisk mångfald?
En genomgång av den biologiska mångfaldens status och trender i världen, de nationella och globala mål som finns samt aktuell lagstiftning ger oss svaret på frågan, samt med en god grund för resten av dagen.

10.00 Fikapaus

10.30 Kopplingen mellan människa och natur
Sambandet mellan biologisk mångfald, naturkapital, ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Övning om ekosystemtjänster.

11.30 Skyddad, hotad och värdefull natur
Vad är värdefull natur och hur ser naturskyddet ut i Sverige idag? Vi förklarar av koncept såsom naturvärden, skyddad natur, artskydd och rödlistade arter.

12.15 Lunch och walk and talk
Vi äter lunch och tar därefter en promenad i närområdet. Vi diskuterar, utifrån ett biologisk mångfald- och ekosystemtjänstperspektiv, exempel på bra och mindre bra lösningar för en god urban miljö.

14.00 Från undvika till kompensera
Skadelindringshierarkin och ekologisk kompensation. Vi går även igenom metoder för att mäta biologisk mångfald, bland annat SIS-standarden för naturvärdesinventeringar.

14.30 Fikapaus

14.50 Praktisk naturvård – att skapa bra natur
Hur gör man bra åtgärder som gynnar biologisk mångfald på riktigt? Vi ger exempel alltifrån kvartersgårdar, parker och industritomter till skogsområden, betesmarker och avslutade täkter. Vi pratar även om uppföljning – en central del i praktisk naturvård.

15.30 Mäta, följa upp och rapportera biologisk mångfald
Många företag har ambitiösa hållbarhetsmål. Vi går igenom hur man kan inkludera biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet och hur man kan följa upp och mäta arbetet för att kunna rapportera om det i en hållbarhetsredovisning.

15.50 Vad kan jag göra för biologisk mångfald i min organisation?
Gruppdiskussion.

16.30 Avslutning och sammanfattning
Vi sammanfattar dagen, ger svar på avslutande frågor och ser om vi har levt upp till deltagarnas förväntningar.

Utbildningsledare

Cajsa Björkén har arbetat som naturvårdskonsult på Ecogain sedan 2009. Hon är biolog i botten med många års fältarbete bakom sig. Cajsa har ett stort intresse för frågor som rör metoder för att förhindra förlust av biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturkapital. Hon kan på ett pedagogiskt sätt förklara varför alla organisationer måste börja integrera biologisk mångfald-frågor i det dagliga arbetat och guida genom den snåriga begreppsdjungeln. Cajsa har en god nationell och global omvärldsbevakning och kan med sin energi och kunskap motivera kursdeltagare till action. Hon är en efterfrågad föreläsare och utbildare och har flera års erfarenhet av att leda kurser och workshops om just naturkapitalfrågor.