Miljökvalitetsnormer för vatten, för dig som arbetar med samhällsplanering

Datum: 27 november 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Kairos Future, Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3, 111 64 Stockholm
Pris: 6 500 kr exkl moms (lunch och fika ingår). Flera från samma organisation? Vi erbjuder mängdrabatt.
Kursledare: Johanna Ersborg (miljöjurist) och Ursula Zinko (senior konsult)

Miljökvalitetsnormer för vatten handlar om vattnets kvalitet ur ekologisk och kemiskt perspektiv. Miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas vid planering men reglerna upplevs ofta som komplexa och svåra att hantera, inte minst i samhällsplaneringen.

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som arbetar med samhällsplanering, till exempel som planhandläggare, arkitekt eller landskapsarkitekt, personal på teknisk förvaltning eller VA-bolag. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar med strategiska miljö- eller vattenkvalitetsfrågor, i privat eller offentlig verksamhet.

Kursen är praktiskt inriktad och ger dig praktisk kunskap om hur du konkret och effektivt kan arbeta med miljökvalitetsnormerna för vatten i samhällsplanering.

Kursen berör främst frågor relaterade till ytvatten. Grundvatten hanteras endast övergripande.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för ytvatten, vi går igenom både EU-regler och svenska regler.

  • Nya regler från 1 januari 2019 som gör miljökvalitetsnormer för vatten bindande i planeringen. Vi går igenom hur de ska tillämpas.

  • Miljökvalitetsnormer för vatten i samhällsplanering och hur frågan kan hanteras i planarbetet.

  • Övergripande om vattenförvaltning, bl.a. klassificering av ytvattenförekomster, VISS, hur normerna beslutas m.m.

  • Hur en bra vattenutredning görs och hur påverkan på ytvattenförekomster bedöms i ett planeringsärende.

PROGRAM

Program för utbildningen är preliminärt och kan komma att ändras.

09.00 Vad är miljökvalitetsnormer för vatten och vad innebär de nya reglerna från 1 januari 2019?
Bakgrund till miljökvalitetsnormer för vatten och genomgång av de nya reglerna från 1 januari i år, som bl.a. gör miljökvalitetsnormer för vatten bindande i prövning och planering.

10.00 Fikapaus

10.30 Miljökvalitetsnormer i samhällsplanering
Lagstiftning och tillämpning kring miljökvalitetsnormer i samhällsplaneringsprocessen. Hur bör vattenkvalitet integreras i samhällsplaneprocessen?  

11.30 Ett delat ansvar för god vattenkvalitet
Många aktörer berörs av åtgärder för en god vattenkvalitet. Hur kan man samverka och arbeta för att nå god vattenstatus?   

12.00 Lunch

13.00 MKN i planarbetet
Går det att reglera vattenkvalitet i översiktsplan och detaljplan? Vilket beslutsunderlag behövs i de olika processerna? 

14.15 Fikapaus

14.45 Workshop (i mån av tid)
Deltagarna kommer i en övning ta reda på vilken norm som gäller och vad som relevant att titta på i ett samhällsplaneringsperspektiv.   

15.15 Hur ser ett bra beslutsunderlag ut?
Genomgång av vad ett beslutsunderlag för vattenkvalitet bör innehålla.  

16.15 Avslutning

KURSLEDARE

Utbildningsledare är Johanna Ersborg, miljö- och samhällsplaneringsjurist på Ecogain. Hon har stor vana av att hålla utbildningar om MKN för verksamhetsutövare, kommuner och myndigheter. Johanna har mångårig erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor och samhällsplaneringsfrågor från bl.a. regeringskansliet, Helsingborgs kommun, mark- och miljödomstol och länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och samhällsplanering och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken.

Ursula Zinko är senior konsult på Ecogain och kommer lyfta de ekologiska frågorna under dagen. Hon har tidigare bl.a. arbetat med restaurering av vattendrag och sjöar, framför allt i jordbruksområden. Hon har lång erfarenhet myndighetsarbete på länsstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten.