Miljökvalitetsnormer för vatten, för verksamhetsutövare

Datum: 26 november 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Kairos Future, Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3, 111 64 Stockholm
Pris: 6 500 kr exkl moms (lunch och fika ingår). Flera från samma organisation? Vi erbjuder mängdrabatt.
Kursledare: Johanna Ersborg (miljöjurist) och Andreas Karlberg (limnolog)

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som är verksamhetsutövare eller som arbetar med prövning eller tillsyn av verksamheter på domstol, central myndighet, länsstyrelse eller kommun. Kursen är praktiskt inriktad och ger dig kunskap om hur du konkret och effektivt använder miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen – till exempel om du arbetar med omprövning av vattenkraft eller ska genomföra egenkontroll eller tillsyn av en verksamhet och vill veta hur påverkan på vattenkvaliteten kan utredas.

Kursen berör frågor relaterade till ytvatten.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för ytvatten, vi går igenom både EU-regler och svenska regler.

  • Nya regler från 1 januari 2019 för både vattenkraft och övriga verksamheter. Vi går igenom hur de ska tillämpas och vad det innebär för omprövning av vattenkraft och andra tillståndsprövningar.

  • Övergripande om vattenförvaltning, bl.a. klassificering av ytvattenförekomster, VISS, hur normerna beslutas m.m.

  • Hur miljökvalitetsnormer för ytvatten ska tillämpas i praktiken i tillstånds- och tillsynsärenden. Deltagarna ges till exemepl kunskap om hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

  • Hur en bra vattenutredning görs och hur påverkan på ytvattenförekomster bedöms.

PROGRAM

Program för utbildningen är preliminärt och kan komma att ändras.

09.00 Vad är miljökvalitetsnormer för vatten och vad innebär de nya reglerna från 1 januari 2019?
Bakgrund till miljökvalitetsnormer för vatten och genomgång av de nya reglerna från 1 januari i år, som bl.a. gör miljökvalitetsnormer för vatten bindande i prövning och planering och innebär en omprövning av vattenkraft.

10.00 Fikapaus

10.30 Miljökvalitetsnormer i miljöbedömning och tillståndsprocesser
Hur miljökvalitetsnormer ska hanteras i miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi går också igenom olika tillståndsprocesser och hur bindande miljökvalitetsnormerna påverkar dessa.

11.30 Att genomföra vattenutredningar utifrån miljökvalitetsnormerna
Vi går igenom konkreta exempel på hur du lägger upp en vattenutredning samt kontrollprogram för en ytvattenförekomst. Vilka provtagningar som bör genomföras. Vi behandlar också hur redovisade undersökningar kan tolkas.

12.00 Lunch

13.00 Fortsättning – Att genomföra vattenutredningar utifrån miljökvalitetsnormerna

13.30 Workshop
Deltagarna kommer i en övning ta reda på vilken norm som gäller och vad som är relevant att titta på i en miljöbedömning eller tillståndsprövning.

14.15 Fikapaus

14.45 Hur ser ett bra beslutsunderlag ut?
Genomgång av vad ett underlag för vattenkvalitet bör innehålla.

15.15 Prövning, vattenkraft
Hur kommer prövningen av vattenkraft gå till och vart står vi just nu?

16.15 Avslutning

KURSLEDARE

Johanna Ersborg är miljöjurist på Ecogain och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har över 12 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor från bl.a. regeringskansliet, mark- och miljödomstol och länsstyrelser. Hon har under de senaste åren utbildat bl.a. länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare i reglerna gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Johanna arbetar med några av Sveriges mest komplexa prövningsärenden där miljökvalitetsnormer för vatten är en central fråga.

Andreas Karlberg är limnolog på Ecogain och arbetar med vattenutredningar. Han jobbar med biotopvård, biologiska undersökningar, bedömningar av miljökvalitetsnormer och uppföljning av olika verksamheters påverkan på vatten. Andreas har god insyn i hur miljökvalitetsnormer och statusklassning av ytvatten utvecklats under åren och har arbetat framförallt med klassningar av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Andreas har 15-års erfarenhet av limnologiska utredningar och provtagningar från Länsstyrelsen i Västernorrland.