Miljökvalitetsnormer för vatten, för verksamhetsutövare

Datum: 8 oktober 2019
Tid: 09.00–16.30
Plats: Kairos Future Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3
Pris: 6 500 kr exkl moms (lunch och fika ingår)
Kursledare: Johanna Ersborg (miljöjurist) och Andreas Karlberg (limnolog)

Miljökvalitetsnormer för vatten handlar om vattnets kvalitet ur ekologisk och kemiskt perspektiv. Miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas vid prövning och tillsyn av verksamheter, men reglerna kan upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet och för den som handlägger tillstånds- eller tillsynsärenden.

Denna heldagsutbildning vänder sig till dig som är verksamhetsutövare eller som arbetar med prövning eller tillsyn av verksamheter på domstol, central myndighet, länsstyrelse eller kommun. Kursen är praktiskt inriktad och ger dig kunskap om hur du konkret och effektivt använder miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Kursen berör frågor relaterade till ytvatten och har ett särskilt fokus på de biologiska kvalitetsfaktorerna.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

  • Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för ytvatten, vi går igenom både EU-regler och svenska regler.

  • Nya regler från 1 januari 2019 för både vattenkraft och övriga verksamheter. Vi går igenom hur de ska tillämpas.

  • Övergripande om vattenförvaltning, bl.a. klassificering av ytvattenförekomster, VISS, hur normerna beslutas m.m.

  • Hur miljökvalitetsnormer för ytvatten ska tillämpas i praktiken i tillstånds- och tillsynsärenden. Deltagarna ges t.ex. kunskap om hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning.

  • Hur en bra vattenutredning görs och hur påverkan på ytvattenförekomster bedöms. Vi fokuserar särskilt på de ekologiska kvalitetsfaktorerna.

PROGRAM

Program för utbildningen kommer att läggas upp 5 månader innan utbildningstillfället.

KURSLEDARE

Johanna Ersborg är miljöjurist på Ecogain och jobbar med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor. Johanna har erfarenhet av både tillsyn och prövning av verksamheter och vet hur reglerna ska tillämpas, men hon vet också vilka svårigheter som verksamheter och myndigheter kan ställas inför i praktiken. Johanna har över 12 års erfarenhet av komplexa miljörättsliga frågor från bl.a. regeringskansliet, mark- och miljödomstol och länsstyrelser. Hon har under de senaste åren utbildat bl.a. länsstyrelser, kommuner och verksamhetsutövare i reglerna gällande miljökvalitetsnormer för vatten. Johanna arbetar med några av Sveriges mest komplexa prövningsärenden där miljökvalitetsnormer för vatten är en central fråga.

Andreas Karlberg är limnolog på Ecogain och arbetar med vattenutredningar. Han jobbar med biotopvård, biologiska undersökningar, bedömningar av miljökvalitetsnormer och uppföljning av olika verksamheters påverkan på vatten. Andreas har god insyn i hur miljökvalitetsnormer och statusklassning av ytvatten utvecklats under åren och har arbetat framförallt med klassningar av biologiska och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Andreas har 15-års erfarenhet av limnologiska utredningar och provtagningar från Länsstyrelsen i Västernorrland.