Kvalitetspolicy

 

Kvalitén på uppdragen

Varje medarbetare som agerar i Ecogains namn ska säkerställa att alla uppdrag genomförs till förväntad kvalité för våra kunder och övriga intressenter. Ambitionen ska vara att vi skapar mervärden för kunden.

Ledningssystemet – ett aktivt verktyg

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden i centrum. Företagets affärsidé, policy, mål och värderingar ska vara vägledande i vår strävan att ständigt utvecklas.

Intern dialog

Vi ska genom en ständig dialog internt ställa kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva. Genom våra internmöten, planeringsdagar och genom den interna dialogen mellan medarbetare utvecklar vi vårt sätt att arbeta och siktar mot ständig förbättring av våra tjänster.

Vi ser lagarna som miniminivån

Vi ska fortlöpande förbättra oss och vårt ledningssystem och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.