Nulägesanalys med åtgärdsplan

 
 

FÅ EN SANN OCH RÄTTVIS BILD AV era UTMANINGAR MED KONKRETA RÅD HUR NI KAN HANTERA DEM.

Naturens alla samlade tillgångar och tjänster, det som vi bygger vårt samhälle på, är det vi kallar naturkapital. Det handlar om luften, vattnet, marken och den biologiska mångfalden. 

I princip varje verksamhet påverkar naturkapitalet. Vilken är ditt företags påverkan? Finns det kostnadseffektiva sätt att göra en positiv skillnad? Dessa frågeställningar är utgångspunkten för vår nulägesanalys med åtgärdsplan.

RISKANALYS och expertråd om effektiva åtgärder för NATURKAPITAL OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER

Genom att kartlägga och värdera er verksamhets påverkan på naturkapital och biologisk mångfald, får vi fram en tydlig bild av de risker och utmaningar som kommer vara en starkt bidragande faktor till företagets fortsatta utveckling. Analysen vi genomför innebär en genomlysning av väsentliga råvaror, produkter och geografiska områden i värdekedjan. Nulägesanalysen är idealisk som första steg då den leder fram till konkreta råd hur frågor om naturkapital och biologisk mångfald kan införlivas i företagets affärsstrategi, med fokus på möjligheterna att skapa affärsnytta.


DE HÄR FRÅGORNA GER VI SVAR PÅ: 

  • Hur ser ert beroende av naturkapitalet ut?

  • Hur stor är er påverkan på naturkapitalet?

  • Vilka är riskerna?

  • Vilka åtgärder kan vara de första att vidta?


Kontaktperson Anders enetjärn