TILLSAMMANS KAN VI BYGGA ETT SCHYSST FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL NATUREN

Varje verksamhet som någonstans i sin värdekedja skapar ett avtryck i naturen har ett ansvar. Med det ansvaret följer också utmaningen: att bygga en hållbar strategi med tydliga riktlinjer för hur företaget ska förhålla sig till frågorna som rör påverkan på arter och natur.


Kalla det gärna ett strategiskt partnerskap. Vi föredrar att kalla det samarbete.

Med Ecogain får ditt företag en samarbetspartner som kan navigera genom de mest komplexa utmaningarna kopplade till markanvändnings- och exploateringsprojekt. Vi är specialiserade på att hitta lösningar som både skapar affärsnytta och driver utvecklingen mot verklig hållbarhet.

Det speciella med Ecogain är att vi känner oss lika hemmastadda i strategiska frågor på ledningsnivå, som med marknära insatser i fält. Vårt vertikala arbetssätt är en ovanlig approach inom de områden vi arbetar med. Troligtvis är vi ganska ensamma i Sverige om att arbeta med naturfrågor, ekosystem och biologisk mångfald kopplat till våra uppdragsgivares affär. Genom att kroka arm med oss är det fullt möjligt att bygga ett schysst förhållningssätt till naturen, med positiva effekter både för varumärkeskapitalet och naturkapitalet.


TVÄRVETENSKAPLIGT OCH GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Ecogain arbetar tvärvetenskapligt, gränsöverskridande och helt oberoende. Vårt ansvar för arbetsprocessen sträcker sig hela vägen, från strategi och planering, till fältstudier, miljöprövning, koordinering, genomförande och uppföljning. Våra metoder och vårt arbetssätt har lett till goda relationer med naturorganisationer, myndigheter och näringsliv.


STARKT ENGAGEMANG

I vår organisation möter du individer med starkt engagemang och i vissa fall helt unika kunskaper i frågor som rör alla naturtyper och arter, på land och i vatten. Ecogain verkar inom ett internationellt nätverk, där vi har tillgång till världsledande expertis inom specifika frågor. Med stöd av dessa samarbeten kan vi hantera stora komplexa projekt med samma engagemang och kapacitet som vi har när det gäller mindre uppdrag.


FÖRTROENDE BYGGER SAMARBETEN

Långsiktigt tänkande är modellen för Ecogain. Det betyder att vi bygger långvariga relationer med våra uppdragsgivare, där vi ibland fungerar som en integrerad avdelning. Ömsesidiga förtroenden, med lyhördhet och respekt för varandras kunskaper leder till starka och givande samarbeten.