Omvärldsspaning med Kairos Future: Framtiden för habitat banking

I samarbete med Kairos Future tog Ecogain på uppdrag av Skogssällskapet fram en framtidsspaning gällande habitat banking, ett nytt verktyg för hållbar markanvändning.

Skogssällskapet är en stiftelse som arbetar rikstäckande med skogsförvaltning och hållbar utveckling av skog och mark. Avkastningen som stiftelsen genererar genom förvaltning av egen och kunders skog, återinvesteras i kunskapsutveckling. 


framtida möjligheter

För Ecogains del innebar uppdraget att tillsammans med vår samarbetspartner Kairos Future, ta fram en omfattande framtidsspaning med flera alternativa framtidsscenarier för habitat banking. Habitat banking är ett marknadsbaserat system där markägare och andra aktörer restaurerar natur för att bygga upp och sälja kompensationskrediter till exploatörer som behöver kompensera sin påverkan på biologisk mångfald. Habitat banking tillämpas i länder som USA, Tyskland och Frankrike, men förekommer ännu inte som lösning för att tillhandahålla kompensationsåtgärder i Sverige. 

Ecogain och Kairos Future ledde en process med experter från olika delar av svenskt samhällsliv som identifierade trender och osäkerheter som påverkar framtida möjligheter för habitat banking.


förtroende för ekologisk kompensation

Arbetet resulterade i en spännande kommunikativ framtidsstudie; Habitat Banking – framtider för marknadsbaserade lösningar för biologisk mångfald 2030

Med framtidsstudien har vi inom Ecogain byggt upp en kunskapsbank som skapat större förtroende för ekologisk kompensation och andra lösningar för hållbar markanvändning hos både näringsliv och förvaltning. Våra slutsatser presenterades vid en konferens tillsammans med AktuellHållbarhet, Nordens ledande medieföretag inom miljö och hållbarhet. 

Framtidsstudien och Ecogains övriga arbete med ekologisk kompensation bidrog till att Regeringskansliet under 2017 tillsatte en statlig utredning om ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Ecogain har medverkat i utredningen och även varit remissinstans kring utredningens förslag.

Läs rapporten habitat banking


Kontaktperson på Ecogain: Anders Enetjärn