Omställning av fastighetsskötseln mot nya naturvärden

 
 

Specialfastigheter är ett statsägt bolag som äger och förvaltar flera av landets säkraste fastigheter, bland annat välkända anstalter, polisfastigheter, försvarshögkvarter och domstolar.

Debatten bland svenska företag gällande ekologisk kompensation väckte frågan om biologisk mångfald i ledningen hos Specialfastigheter. Företaget resonerade kring biologisk mångfald som en prioriterad fråga i hållbarhetsarbetet. 

lösningar som främjar biologisk mångfald

Vilka lösningar för biologisk mångfald borde Specialfastigheter prioritera? Skulle det gå att kompensera kommande ingrepp i naturen med att investera i biologisk mångfald-krediter på de egna fastigheterna? Ecogain blev Specialfastigheters samtalspartner i de utmanande frågorna kring åtgärder för arter och ekosystem som samtidigt är affärsmässigt försvarbara. 

Naturvårdsinriktad fastighetsskötsel

En analys av väsentliga frågor visade att Specialfastigheter borde ställa om skötseln av några fastigheter i riktning mot ökade naturvärden. En sådan omställning skulle vara ekonomiskt försvarbar och dessutom bidra både till nya naturvärden, nya upplevelsevärden och innebära kompetensutveckling för de medarbetare som skulle utföra åtgärderna, samt ge värdefull sysselsättning.

Ecogain har med sina experter inom skog utformat naturvårdsinriktade planer för några av Specialfastigheters markinnehav.

Kontaktpersoner på Ecogain: Niklas Lindberg Alseryd och Andreas Bernhold


tjänsteområde: helhetsansvar miljöprövning

 Utredning och inventering av natur och arter

tjänsteområde: återskapa naturkapital

 Skötsel- och bevarandeplan