MILJÖBEDÖMNING INFÖR ny stamnätsledning

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som övervakar och styr det svenska elsystemet, och som bygger ut stamnätet för att möta de behov som uppstår bland annat när landet ställer om elsystemet till förnybart. Stamnätet är landets största kraftledningar. De är av fundamental betydelse för att Sverige inte ska stanna.

Svenska kraftnät planerar en ny luftledning mellan Nybro och Hemsjö i sydöstra Småland för att säkerställa att stamnätet förblir driftsäkert när transporten av el genom sydöstra Sverige ökar. I planeringen av den nya ledningen anlitade affärsverket Ecogain som miljökonsult inför koncessionsprövningen.

Ecogain bidrog med sin erfarenhet av projektledarskap för stora miljöutmaningar och med sin expertis inom miljö, natur och markanvändning.

FRÅN expertis i FÄLT TILL färdig ansökan

Ecogain arbetade nära Svenska kraftnät under hela processen, från en första framkomlighetsstudie, via datainsamling i fält till färdig miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom har Ecogain ansvarat för projektets GIS-databas. Ekologisk kompensation samt dispenser för skyddad natur har också ingått i uppdraget.

Vid planeringen av nya stamnätsledningar blir hänsynen till landskapets olika värden, såsom naturen och människors närmiljö viktiga delar av koncessionsprövningen.

Framkomlighetsstudie

Ecogains uppdrag började med en övergripande framkomlighetsstudie för att utvärdera möjliga alternativa lokaliseringar. Därefter har följt allt från datainsamling i fält kring natur, arter, rekreations- och kulturvärden till samråd med allmänhet, organisationer och myndigheter.

GIS-databas

Ecogain har haft ansvaret att under flera år förvalta och utveckla Svenska kraftnäts GIS-databas för både detta och ett närliggande stamnätsprojekt.

Hänsynshierarkin

Ecogains MKB inför koncessionsansökan förtydligade hur planeringen av den nya ledningen anpassats utifrån den hänsynshierarki som präglar Ecogains arbetssätt; att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera, allt i syfte att minimera kvarstående skador av projektet.

Kontakt på Ecogain: Karolina Adolphson