NYA INSIKTER

Ecogains medarbetare håller med jämna mellanrum utbildningar inom ett flertal områden som rör naturvård, samhällsplanering, miljöprövning och ekosystemtjänster. Vi kan dessutom skräddarsy kurser, workshops, seminarier, exkursioner och föreläsningar anpassade efter ditt företag eller din organisations specifika behov. 

Ta del av våra kunskaper och praktiska erfarenheter inom högaktuella ämnen. 

Som kursdeltagare eller ett seminariebesökare får du en djupare inblick såväl i de breda frågeställningarna som rent praktiska tillämpningar i fråga om exempelvis miljöregler och kvalitetsnormer. 


Specialdesignad utbildning

Har ni koll på naturkapitalet?

LAGKRAV OCH DE GLOBALA MÅLEN – UTBILDNING I ATT IDENTIFIERA, VÄRDERA OCH ÅTERINVESTERA I NATURKAPITAL

Halvdagsutbildning för ca 10 personer eller enligt önskemål
Pris: 20 000 kr exkl moms

Vi guidar företag, myndigheter och organisationer i utmanande markanvändningsfrågor gällande företagets verksamhet i relation till hållbara lösningar för natur och biologisk mångfald.

Naturkapital påverkar er och era affärer – denna utbildning hjälper er att förstå varför och hur. Med avstamp i FN:s globala mål för hållbar utveckling och aktuell miljölagstiftning stärker vi er förståelse för det svenska naturvårdssystemet.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • En introduktion till begreppet naturkapital och förståelse för varför naturkapital är centralt i en hållbar markanvändning.

 • Aktuella lagkrav samt nationella och globala hållbarhetsmål.

 • Centrala begrepp som naturvärden, skyddad natur, artskydd, rödlistade arter och ekosystemtjänster – och när och på vilket sätt de kan komma att bli aktuella i tillståndsprocessen.

 • Kunskap som vässar er som beställare när ni upphandlar inför exempelvis tillståndsansökningar.

 • Skadelindringshierarkin och verktyg för att öka ert naturkapital.


Kurser i samråd med Aktuellhållbarhet

Miljökvalitetsnormer vatten

ekologisk status i prövning och tillsyn

Datum: 14 mars 2019
Tid: 09.00 –17.00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl moms (Lunch och fika ingår)

Miljökvalitetsnormer för vatten ska tillämpas vid prövning och tillsyn av verksamheter och planer. Reglerna kan dock upplevas som svåra att tillämpa i praktiken, både för den som bedriver en verksamhet eller ska ta fram en plan och för den som handlägger tillstånds-, tillsyns- eller planärenden.

Denna heldagsutbildning är praktiskt inriktad och ger dig kunskap om hur du konkret och effektivt använder miljökvalitetsnormerna för vatten i prövningar eller i tillsynen.

Kursen behandlar miljökvalitetsnormer för ytvatten och har ett särskilt fokus på de biologiska kvalitetsfaktorerna.


UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Vilka regler som gäller för miljökvalitetsnormer för ytvatten, vi går igenom både EU-regler och svenska regler.

 • Hur klassificering av ytvattenförekomster går till.

 • Hur en bra vattenutredning görs och hur påverkan på ytvattenförekomster bedöms. Vi fokuserar särskilt på de ekologiska kvalitetsfaktorerna.

 • Hur miljökvalitetsnormer för ytvatten ska tillämpas i praktiken i tillstånds-, tillsyns- och planärenden. Deltagarna ges kunskap om hur miljökvalitetsnormer för ytvatten bör hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning och i en detaljplan.

 • Framtidsspaning, bland annat om hur prövningar och planering troligen kommer gå till i framtiden och vad nya regler om vattenkraft kan innebära med tanke på miljökvalitetsnormerna.


Artskydd

praktisk tillämpning, utredning och bedömningar i tillstånds- och tillsynsärenden

Datum: 9 april 2019
Tid: 09.00 –17.00
Plats: CitykonferensenMalmskillnadsgatan 46, Stockholm
Pris: 8 900 kr exkl moms (Lunch och fika ingår)

Skyddet för arter regleras i Sverige genom framförallt artskyddsförordningen.

Denna heldagsutbildning ger dig det senaste inom praktisk tillämpning av artskyddet utifrån dagens regler. Du får lära dig hur man konkret och ändamålsenligt bör genomföra utredningar om artskydd och bedömningar i till exempel tillstånds- eller tillsynsärenden.

Under förmiddagen fokuserar vi på att ge dig en gedigen kunskapsbas. På eftermiddagen omsätter vi teorin till det praktiska genomförandet.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Vilka regler som gäller för artskydd och den senaste praxisen

 • Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

 • När artskyddet involveras i olika tillståndsprövningar, tillsyn och samhällsplanering och vad man ska ta ställning till

 • Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen

 • Hur man gör de biologiska bedömningarna av påverkan på en art

 • Vilket kunskapsunderlag som behövs i artskyddsärenden

 • Hur reglerna ska användas i enskilda prövningar eller tillsyn av verksamheter och i samhällsplaneringen 


Ekologisk kompensation

i miljöprövning och samhällsplanering

Datum: 10 april 2019
Tid: 09.00–17.00
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 Stockholm
Pris: 8 900 kronor exklusive moms (i priset ingår lunch och kaffe/te med tilltugg)

Med ekologisk kompensation menas att det naturkapital som går förlorat vid en exploatering återskapas. Frågan vinner nu snabbt mark och förväntas leda till att krav på ekologisk kompensation kommer att ställas i högre utsträckning i samband med exploatering.

Denna heldagsutbildning ger dig kunskap, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med ekologisk kompensation i praktiken. Att ha Ekologisk kompensation på utbildningsprogrammet är vi ensamma om i Norden.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM

 • Vad ekologisk kompensation är och varför det är viktigt

 • Vad lagstiftningen och Naturvårdsverkets handbok säger om ekologisk kompensation

 • Hur man arbetar med kompensation ur ett helhetsperspektiv enligt skadelindrandehierakin (det vill säga hur man stegvis arbetar med att undvika, minimera, restaurera och slutligen kompensera)

 • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i kommunal samhällsplanering

 • Praktiska exempel på ekologisk kompensation i miljöprövningsprocesser

 • Olika sätt att beräkna ekologisk kompensation

 • Hur framtiden ser ut inom ekologisk kompensation och nosa på begreppet habitat banking (ett marknadsbaserat system som innebär en handel med kompensationskrediter)