UTÖKADE KALKstensTÄKTER MED ANSVAR FÖR NATUREN

Cementa ingår i den tyska internationella koncernen HeidelbergCement Group och är ett av Sveriges största byggmaterialföretag. Som tillverkare och leverantör av cement till byggbranschen är företaget en framstående aktör i ssamhällsbyggandet. Hållbarhet ligger högt på agendan och Cementa visar att det går att förena affärsdrivande verksamhet med goda insatser för miljön.

EXPERTSTÖD OCH RÅDGIVNING MED SKARPA FÖRSLAG

Ecogain har under lång tid fungerat som rådgivare till Cementa i flera projekt som rör natur, arter, Natura 2000, artskydd, friluftsliv och ekologisk efterbehandling. 

Två exempel är ett brett strategiskt stöd inför utökningen av kalkstenstäkterna i Skövde och i Slite på Gotland. Vi medverkade redan i tidiga skeden och tog fram förslag på utredningar, för att sedan tillsammans med företaget driva fram dem. Vi bistod också med vår expertis inför miljöprövningen och under huvudförhandlingen i mark- och miljödomstolen.


DESIGN AV HÅLLSDAMMSBÄCKEN

Ecogain hade år 2017 förmånen att få medverka i det spännande projektet att designa och genomföra en kilometerlång omledning av Hållsdammsbäcken i Skövde, med stor nytta för naturen och samhället. Tillsammans med Cementa och entreprenörer byggde vi en helt ny bäck.

Hålldamsbäcken.jpg

NIPSIPPANS COMEBACK VID KALKBROTTET

Cementa är närmaste granne med den skyddade arten nipsippa. Ecogain har tillsammans med Cementa och Umeå universitet drivit ett tio år långt forskningsprojekt kring nipsippans ekologi och fortlevnad. Projektet blev en klar framgång och bevisar att det är möjligt att få en hotad art att på nytt etablera sig och trivas på skadad mark. Nu vet Cementa och vi på Ecogain hur nipsippan kan ha en fortsatt god bevarandestatus.

Vårt arbete resulterade i en studie som redogör för arbetet med att bibehålla och öka populationen av nipsippan, vilket också gör det möjligt för Cementa att både fortsätta bryta kalksten i området och fortsätta vara nipsippans närmaste granne.

Nipsippa.jpg

 

Tjänsteområde: Affärsnytta biologisk mångfald

 Strategi för hållbar markanvändning

 

Tjänsteområde: Återskapa naturkapital

Ekologisk restaurering

Ekologisk kompensation

 

Tjänsteområde: Helhetsansvar miljöprövning

Utredning och inventering av natur och arter

 

Tjänsteområde: Expertis och juridik

Artexpertis

Artskyddsrådgivning

Miljörättsligt stödTjänsteområde: Helhetsansvar miljöprövning

Ekosystemtjänster och sociala värden