Inventeringar


SKRÄDDARSYDDA Inventeringar av arter och naturvärde

Att ha en initierad och gedigen kunskapsbas i fråga om arter och natur väger tungt när det handlar om komplexa markexploatering- och naturvårdsprojekt. Inom Ecogain är vi väldigt bra på natur och arter. När det gäller exempelvis fåglar är vi bland de allra bästa i landet. Det gör att vi kan skräddarsy upplägg efter specifika frågeställningar.

KUNSKAPSLEDANDE INOM NATUR OCH ARTER PÅ LAND OCH I VATTEN

Som partner i miljöprövningar får du som uppdragsgivare en samlad kompetens med stor erfarenhet av domstolsprövningar av olika typer av exploateringar. Vi kan snabbt sätta rätt fokus på frågor som är relevanta för frågeställningen och vi vet exakt vilka aspekter som bör inventeras, i vilken omfattning och enligt vilken metodik, för att underlaget ska hålla i en prövning.

VI FÖLJER DIG GENOM HELA PROCESSEN

Med vårt vertikala arbetssätt, från strategi till fältstudier, inhämtar vi all tillgänglig kunskap om arter, naturtyper och naturvärden i fält. Vi utför naturvärdesinventeringar enligt nationell standard. Eftersom vi medverkat som expertis i framtagning av den här standarden, har vi full insikt i och känsla för hur den ska användas. Vi välkomnar också uppdrag där vi kvalitetsgranskar andras inventeringsinsatser i större projekt, där det är betydelsefullt att bedömningarna är väl kalibrerade.

Ecogain har kapacitet att utföra inventeringar både på land och i vattenmiljöer. Våra inventeringar och utredningar omfattar de flesta levande organismer och växter, fåglar, fiskar, däggdjur, insekter, kärlväxter, mossor, svampar och lavar. Vi är väl införstådda med och arbetar ofta med artskyddsförordningen, det regelverk i miljöbalken som handlar om att bevara vilda växter och djur vid förändring av och påverkan på naturen.


 

Exempel på uppdrag inom inventering:

Porsche

Cementa